Home / Opportunity / Expired / Music as Universal Spice for Intercultural Communication (MUSIC)
Music as Universal Spice for Intercultural Communication (MUSIC)

Music as Universal Spice for Intercultural Communication (MUSIC)

Име на проекта

Music as Universal Spice for Intercultural Communication (MUSIC)

Програма Еразъм +
Период 01/04/2017 – 30/09/2017
Партньори
 1.  Сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” (МИС), България – водещ партньор
 2. CESIE, Италия
 3. KOINONIKI ANAPTYKSI NEON / K.A.NE., Гърция
 4. EUROPEAN ASSOCIATION WORLD-OUR HOME, Латвия
 5. Asociación International Iniciatives for Cooperation Letur, Испания
 6. Asociatia Tinerii 3D, Румъния
 7. Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Унгария 
Цели
 1. Де се повиши осъзнатостта на участниците по отношение на общите ценности и съществуващите културни различия  и прилики между европейските страни;
 2. Да се подобри способността на участниците за мирно общуване в междукултурна среда и приемане на културните различия като елемент, който прави света разнообразен, интересен и разчупва мисленето ни извън рамките на установените културни норми;
 3. Да се стимулират креативни и иновативни практики за водене на мирен междулултурен диалог и постигане на културна осъзнатост, в която агресията и радикализмът не съществуват като начин на мислене и норма на поведение.
Очаквани резултати
 1. Да бъде разпространена информация за целите и възможностите на програма „Еразъм +” сред максимално голям брой хора;
 2. Създаване на предпоставки за свободно обсъждане на темите за активно социално включване, междукултурен диалог, толерантност и разбиране и приемане  на различните, изкореняване на агресията, подхождане с разбиране и уважение към чуждото мнение.
Резюме MUSIC (Music as Universal Spice for Intercultural Communication) е многостранен междукулктурен младежки обмен, чиито основни теми са промотирането и насърчаването на социалното включване, иницииране на междукултурен диалог, насърчаване на толерантност и взаимно разбирателство и борба срещу агресията и радикализма, чрез използване ползотворното въздействие на музикалното изкуство. В проекта ще участват 35 младежи и младежки лидери от България, Испания, Румъния,Италия, Гърция, Латвия и Румъния. Дейностите по проекта ще бъдат проведени от 1 до 9 май 2017 в района на гр. Разлог, България.
По време на проекта младежи от 7 държави с различен социален и културен произход ще съжителстват и ще работят съвместно в рамките на девет дни. Работната програма на проекта включва сесии, които да допринесат за изграждането на солидарността и толерантността между младите хора, приемане на различията и ценностите на другите култури, стимулиране на активното социално включване и участието на младите хора в обществения живот и насърчаване на тяхната креативност. За изпълнението на проектните дейности ще се заложи на интерактивни неформални и формални методи на обучение както и на силата на музикалното изкуство. Участниците ще работят в тясно сътрудничество с представители на местната общност като така ще имат възможност да надградят комуникативните си умения, уменията си за работа в екип и в междукултурна среда, ще могат да обменят постоянно мнение и опит по различни проблеми и теми. Голяма част от дейностите ще бъдат проведени на открито, което ще бъде предпоставка участниците в обмена да представят културата си пред местната общност и да промотират проектните дейности пред максимално голям брой хора. Проектът ще даде възможност на представители на местната общност пряко да се включат в изпълнението на заложените дейности.Summary in englishMUSIC (Music as Universal Spice for Intercultural Communication) is a multilateral youth exchange which main topics are to promote and encourage the social inclusion, to initiate intercultural dialogue, to encourage tolerance and mutual understanding and to fight against aggression and radicalism through music. 35 youngsters and leaders from Bulgaria, Spain, Romania, Italy, Greece and Latvia will take part. The activities of the project will be held from 1 to 9 May 2017 in the Municipality of Razlog, Bulgaria. During the project youngsters from 7 countries with different social and cultural origin and background will live and work together in a period of 9 days. The working programme of the project consists of sessions which will contribute to developing solidarity and tolerance among youngsters, accepting the differences and values of other cultures, stimulating active social inclusion and the involvement of youngsters in community life, encouraging creativity. For the implementation of the project activities we will use interactive non-formal and formal educational methods as well as the power of music. The participants will work together with representatives of the local community as they will have the opportunity to improve their communicative skills and skills to work in teams and in multicultural environment, to exchange good practices and to share experience on different topics and issues. Big part of the activities will be organized in open space which will be a prerequisite for the participants to share their cultures to the local community and to promote the project activities to as many people as possible. The project will provide opportunities for the representatives of the local community to get involved directly into the implementation of the activities.
Бюджет 17 250 Евро
Линкове http://razlog.bg/news/item/4942-35-izpalniteli-ot-6-darzhavi-shte-iznesat-kontzerti-v-razlog-i-s-banya

https://www.facebook.com/ob.razlog/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

https://www.flickr.com/photos/62276201@N05/albums/72157689025868985/with/37219267725/

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top