Home / Opportunity / New / PRO Dialogue project – training’s for young multipliers
PRO Dialogue project – training’s for young multipliers

PRO Dialogue project – training’s for young multipliers

International Initiatives for Cooperation (IIC) organized a series of three trainings for young multipliers. The trainings were organized on 18, 26 and 31 March in the office of IIC. During the first day the young multipliers discussed what dialogue is, what a Dialogator is and what their role in the society is. Participants were divided in small groups to share their ideas and point of views concerning the skills that each Dialogator should have. The young multipliers were very motivated and open to learn new information and to gain new skills. The second day with the help of the trainer youngsters recapitulated which are the Dialogator’s skills and after that they worked in small groups to identify what activities can the Dialogator use to lead a successful dialogue. After the presentation of the ideas of the groups the trainer presented the generalised Dialogator’s activities as per the Curriculum developed by the project team. The second day finished with good vibes and new knowledge. During the third day of the training the young multipliers had the task to plan each one of the four phases (planning, preparation, implementation and evaluation) of the three different event that IIC will organize as dialogue activities involving people with disabilities – street art festival, study visits and photo competition + exhibition. They worked separated in small groups and after that each group presented their ideas. To conclude the series of trainings were very motivating for the young multipliers and gave them knowledge about what the role of the Dialogator is and why they are so important when we talk about intercultural and social inclusion.

Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС), организираха серия от три обучения за млади мултипликатори. Обученията бяха организирани на 18, 26 и 31 март в офиса на сдружение МИС. През първия ден младите мултипликатори обсъдиха какво е диалог, какво е Диалогатор и каква е тяхната роля в обществото. Участниците бяха разделени на малки групи, за да споделят своите идеи и гледни точки относно уменията, които всеки Диалогатор трябва да притежава. Младите мултипликатори бяха много мотивирани и отворени да научат нова информация и да придобият нови умения. Вторият ден с помощта на обучаващите младежи си припомниха кои са уменията на Диалогатора и след това работиха в малки групи, за да идентифицират какви дейности може да използва Диалогатора, за да води успешен диалог. След представяне на идеите на групите, обучителят представи обобщените дейности на Диалогатора съгласно учебната програма, разработена от екипа на проекта. Вторият ден завърши с добро настроение и нови знания. По време на третия ден от обучението младите мултипликатори имаха за задача да планират всяка една от четирите фази (планиране, подготовка, изпълнение и оценка) на трите различни събития, които сдружение МИС ще организира като диалогови дейности с участието на хора с увреждания – фестивал на уличното изкуство , учебни посещения и фотоконкурс и изложба. Те работеха разделени в малки групи и след това всяка група представи своите идеи. В заключение поредицата от обучения бяха много мотивиращи за младите мултипликатори и им дадоха знания каква е ролята на Диалогатора и защо те са толкова важни, когато говорим за междукултурно и социално включване.

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top