Home / Projects / Community Of Open Learners (COOL)
Community Of Open Learners (COOL)

Community Of Open Learners (COOL)

 

 

 

Име на проекта Community Of Open Learners (COOL)
Програма Еразъм +
Период 02/10/2017 – 1/02/2020
Партньори Сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” (МИС), България – водещ партньор
Цели
 • Да се засили интересът и мотивацията на младежите и учениците в България към образователния процес, професионалното ориентиране и доброволчеството чрез използването на неформални методи и подходи от страна на доброволците;
 • Да се работи с деца, ученици и младежи и представители на местната общност на територията на гр.Разлог;
 • Да се насърчи активност,креативност и да се създават предпоставки за повишаване на личностното развитие на представителите на целевите групи;
 • Да се популяризира „мисията“ и същността на доброволчеството;
 • Да се промотират теми като: междукултурен диалог, мирно съжителство между хора от различни държави, социално включване, борба с радикализма и разбира се промотиране на европейските ценности, което ще доведе до по–ефективна социална и културна европейска интеграция;
 • Да се развие сътрудничеството в областта на младежките политики между организации от партньорски и програмни страни;
 • Да се промотират всички възможности, които програмата Еразъм+ предоставя на младите хора.
Очаквани резултати
 • Промотиране на доброволческата служба и всички останали възможности, които програмата Еразъм+ предоставя на младите хора;
 •  Организирани различни клубове и класове, в които ще могат да се включат младежи и възрастни хора от обществото;
 • Подобряване на адаптивните  умения на доброволците;
 • Придобиване и обогатяване на  познанията на  доброволците за работа с различни софтуерни продукти, програми, информационни източници  в сферата на промотиране;
 • Разнообразяван на социалния живот на обществото в град Разлог.
Резюме  Настоящето проектно предложение ще бъде надграждащ проект на няколко предходни, изпълнявани от сдружение МИС. Проектът ще приеме 24 доброволци от програмни (16 доброволци) и партньорски страни (8 доброволци) в различни шестмесечни и дванайсетмесечни периоди, които ще изпълняват доброволческите си дейности на територията на община Разлог, България в рамките на 24 месеца. Проектът предвижда четири шестмесечни периода, в които ще вземат участие по 5 доброволци от програмни и партньорски страни във всеки един период и два двайанесетмесечни периода, в които ще вземат участие по 2 доброволци от програмни страни, които ще подпомагат и промотират дейностите на другите групи. За реализацията на предвидените дейности и цели на проекта сдружението планува да работи с партньори от програмни и партньорски държави като всяка организация ще изпрати по 1 доброволец за всеки един период и така всяка група от доброволци ще се състои от смесени култури и националности.
Целта на проекта е доброволците да работят както с деца, ученици и младежи от региона на гр. Разлог, така и с представители на местната общност, които ще бъдат заинтересовани да се включат в интерактивните клубове и класове (класове по език и култура, танцови класове, клубове по изкуства, музикални класове, клубове по бойни изкуства, класове по йога и аеробика и т.н.). Задачата на доброволците ще бъде да организират привлекателни и атрактивни дейности за учениците и децата от региона, изполвайки неформални методи за обучение и също така интерактивни клубове и класове, които ще привлекат вниманието на останалата част на местното общество. Тъй като доброволческата служба в България не е толкова позната и частност европейската доброволческа служба, доброволците също така ще промотират и разпространяват информация относно ЕДС и програмата „Еразъм+“ сред ученици, младежи и студенти. Разпространението на информацията ще бъде както чрез онлайн методи, така и чрез лични срещи. Идеята ни е да бъдат информирани възможно по-голям брой заинтересовани лица относно възможностите, които предлага ЕДС и програмата „Еразъм+“. Заложените в проекта дейности имат за цел да спомогнат за създаване на чувство за инициативност и отговорност както у доброволците, така и у участниците в техните дейности. Смятаме, че самото общуване на целевите групи с доброволците ще ги мотивира да променят мирогледа и мисленето си, ще им покаже предимствата и ползите от междукултурното общуване и ще обогати познанията им на теми като социално включване, мирно съжителство, доброволчество, борба с радикализма и агресията. Доброволците от своя страна ще бъдат удовлетворени, че ще повлияят за промяна в положителна насока на живота не само на децата, учениците и младежите, с които ще работят, а и на представителите на местната общност. Чрез изпълнението на доброволческите дейности местната общност ще се превърне в благоприятна почва за личностно и професионално развитие на различни целеви групи чрез продължаващо обучение и възможности за споделено учене.The present project proposal will be upgrade of a previous projects implemented by association IIC. The project will host 24 volunteers from programme (16 volunteers) and partner countries (8 volunteers) in different six-months and twelve-months periods which will carry out their voluntary activities in the territory of the Municipality of Razlog, Bulgaria in the frame of 24 months. The project envisage 4 six months period in which will take part 5 volunteers from programme and partner countries in each period and 2 twelve months periods in which 2 volunteers from programme countries will participate in each period and who will support the activities of the other groups. For the realisation of the foreseen activities and aims of the project the association is planning to work with partners from programme and partner countries as each organisation will send 1 volunteer for each period and that’s how each group of volunteers will consist of mixed cultures and nationalities.
The aim of the project is volunteers to work with kids, pupils, youngsters in the region of the town of Razlog as well as with representatives of the local community which will be interested to be involved in the interactive clubs and classes (language and culture classes, dance classes, art clubs, music classes, martial art clubs, yoga and aerobic classes, etc.) The task of the volunteers will be to organise attractive activities for the school students and children from the region using non-formal learning methods as well as interactive clubs and classes which will attract the other part of the local community. As the voluntary service in Bulgaria is not so familiar and EVS in particular the volunteers will also promote and disseminate information about EVS and Erasmsus+ programme itself among school students, youngsters and university students. The dissemination of the information will be made using online methods and personal meetings. Our idea is to inform as many as possible stakeholders concerning the opportunities which EVS and Erasmus+ can give. The activities in the project aim to help for developing sense of initiative and responsibilities in the participants. We think that the communication itself of the target groups with the volunteers will motivate them to change their worldview and the way of thinking and it will show them the benefits of the intercultural communication and will enrich their knowledge on topics like social inclusion, peaceful coexisting, volunteering, fight with radicalism and aggression. The volunteers will be satisfied that they will influence in positive way the life not only to the children, pupils and youngsters with which they will work but also to the representatives of the local community. Through the implementation of the voluntary activities the local community will change in favorable environment for personal and professional development of different target groups through continuing education and shared learning.
Бюджет 126 896.00 Евро
Линкове: https://www.flickr.com/photos/62276201@N05/

 

 

 

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top