Home / News / Младежки обмен „Hashtag Youngster“
Младежки обмен „Hashtag Youngster“

Младежки обмен „Hashtag Youngster“

Име на проекта „Hashtag Youngster“
Програма Еразъм +
Период 12/04/2020 – 11/10/2021
Партньори Сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” (МИС), България – водещ партньор  и координатор на проекта

  1. Fthia in action, Гърция
  2. PARCOURS LE MONDE GRAND OUEST, Франция
  3. Associazione E.In.E., Италия
  4. Mano Europa, Литва
Цели Насърчаване на желанието на младите хора да общуват лице в лице с приятели и връстници;

Насърчаване на установяване на човешки контакт и съответно подобряване на уменията за вербална комуникация на младежите;

Мотивация за правилно и здравословно използване на интернет чрез повишаване на ключовите умения на младежите и включването им в безплатни онлайн езикови курсове, курсове по компютърна грамотност, курсове за графичен дизайн и др .;

Намаляване на необходимостта на младите хора да използват интернет само за създаване на популярни или фалшиви профили в социалните медии.

Очаквани резултати Проектът ще предостави възможност на участниците да придобият опит и знания по отношение на други култури, което ще повлияе позитивно върху техните представи и отношение към хора с различен социален и културен произход. Чрез предвидените проектни дейности участниците ще придобият и възприемат нови идеи и подходи към социалното включване, междукултурното общуване, приемане на ценности и осъзнаване на културна принадлежност. Участниците в проекта ще имат възможност да се превърнат в културни агенти и посланици на различните култури, представени по време на младежкия обмен, в своята общност.След приключване на международния обмен, участниците от всяка държава ще организират еднодневни срещи с млади хора в собствените си градове, за да споделят придобития опит и преживяване. Ще представят на младежите в техните общности видеата, заснети по време на проектните дейности и продуктите, разработени за кампанията по време на проекта.Тези продукти ще могат да се ползват в дългосрочен план от техните изпращащи организации. Предвидените дейности ще насърчат креативността и чувството за инициативност у участниците и ще развият уменията им за работа в екип. Работата в международните екипи при подготовката и реализирането на предвидените по проекта инициативи ще бъде безценен опит за участниците.
Резюме “Hashtag Youngsters”е многостранен междукулктурен младежки обмен, чиято основна тема е насърчаването към здравословно и умерено използване на интернет и изпозлването му като средство за личностно развитие и усъвършенстване. По време на обмена участниците ще бъдат мотивирани да развият усещането си за приемане на общоприетите европейски ценности, а именно водене на мирен междукултурен диалог, социално включване, насърчаване на толерантност, взаимно разбирателство, борба срещу агресията и радикализма и приемане на различията и различните. В проекта ще участват 36 младежи и младежки лидери от България, Румъния, Гърция, Италия, Франция и Литва . Дейностите по проекта ще бъдат проведени от 11 до 19 май 2020 в района на гр. Разлог, България. По време на проекта младежи от 6 държави с различен социален и културен произход ще съжителстват и ще работят съвместно в рамките на девет дни. Работната програма на проекта включва сесии, които да допринесат за изграждането на солидарността и толерантността между младите хора, насърчаване на критично мислене и чувство за инициативност, приемане на различията и ценностите на другите култури, активно социално включване, участие на младите хора в обществения живот и насърчаване на тяхната креативност. За изпълнението на проектните дейности ще се заложи на интерактивни неформални и формални методи на обучение, които ще надградят личните компетенции на младежите в обмена и ще разширят познанията им относно намирането на онлайн приложения, повишаващи уменията им.

 

„Hashtag Youngsters“ is a multilateral intercultural youth exchange whose main theme is the promotion of a healthy and moderate use of the Internet and its use as a tool for personal development and improvement. During the exchange, participants will be motivated to develop their acknowledgement of generally accepted European values, namely, conducting peaceful intercultural dialogue, social inclusion, promoting tolerance, mutual understanding, combating aggression and radicalism and accepting differences. The project will involve 36 youngsters and youth leaders from Bulgaria, Romania, Greece, Italy, France and Lithuania. The project activities will be carried out from May 11 to May 19, 2020 in the municipality of Razlog, Bulgaria. During the project, youngsters from 6 countries of different social and cultural backgrounds will live and work together for nine days. The work program of the project includes sessions that contribute to building solidarity and tolerance among young people, promoting critical thinking and a sense of initiative, embracing the differences and values of other cultures, promoting young people’s active social inclusion, creativity and participation in public life. The implementation of the project activities will rely on interactive nonformal and formal teaching methods that will foster the young people’s personal competences in exchanging and expand their knowledge of finding online applications that enhance their skills.

Бюджет 17 988 Евро
Линкове:

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top