Home / Opportunity / Expired / Creative Youth Academy – CYA
Creative Youth Academy – CYA

Creative Youth Academy – CYA

 

ИМЕ НА ПРОЕКТА Creative Youth Academy – CYA

Креативна младежка академия

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА Еразъм +
ПЕРИОД НА ПРОЕКТА 01.09.2016 – 30.06.2017
ПАРТНЬОРИ 1. Международни инициативи засътрудничество (МИС) – водещ партньор
2. Jugendwerk der AWO Wuerttemberg e.V. – Germany
3. ProAtlântico – Associação Juvenil – Portugal
4. Murcia City Council – Spain
5. EUROPE HOUSE SLAVONSKI BROD – Croatia
6. YouNet – Italy
ЦЕЛИ Целите на проекта са:
•Да се работи с деца, ученици и младежи, на територията на община Разлог, които са застрашени да отпаднат от образователната система и/или са предсатвители на маргинализираните групи на обществото.
• Да се насърчи инициативност и да се повиши капацитета за личностно и професионално развитие на младежите от целевата група чрез участие в различни клубове по интереси, организирани от доброволците;
• Да се засили интересът и мотивацията на децата, учениците и младежите към образователния процес, чрез използването на неформални методи и подходи от старна на добровлоците;
• Да се развие сътрудничеството в областта на младежките политики между европейски организации и организации от съседни партньорски страни;
• Да се популяризира „мисията” и същността на доброволчеството;
• Да се даде възможност за опознаване на начина на живот и нуждите на хората в неравностойно положение;
• Да се обогати междукултурния диалог между млади хора от различни държави и да се промотират европейските ценности, което да доведе до по-ефективна социална и културна европейска интеграция;
• Да се насърчи мирното и толерантно водене на междурелигиозен диалог между млади хора от различни религии, без да има страх от агресия.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Очакваният ефект от добоволческите дейности е общуването да се осъществява без напрежение и в приятелска среда. Младежите ще се учат взаимно от опита и културата на другите. Ще се обмени професионален и личен опит в  разработване и изпълнение на проекти и младежки инициативи, комуникация с партньори, работа със социални медии и работа с младежи и хора в неравностойно положение между доброволците и екипа на сдружението. Живеейки и работейки в международна група, младежите ще възпитат екипен дух и умения за работа в динамична среда, които ще бъдат полезни за тяхната реализация в професионален и личен план. Тъй като сдружението ще посрещне 7 доброволци за целия период на проекта, чиято основна задача ще бъде да промотират междукултурен диалог и младежки инициатви и да създадат разнообразни „креативни работилници”, в които да привлекат деца, ученици и младежи, застрашени да отпаднат от образователния процес,  ще бъде установен близък контакт с местната общност и по този начин доброволците, с които посрещащата организация работи, ще обогатят културата на местната общност като внесат колорита на националната си и културна принадлежност и го представят на домакините. Те ще споделят своите впечатления и опит, придобити в чужбина след приключване на престоя им в организацията партньор под формата на уъркшопи, срещи и културни вечери с местаната общност, организирани по креативен и атрактивен начин. Това ше доведе до задълбочаване на междукултурното общуване, а интересът не само към различни националности и култури, но и към възможностите, които ЕДС предлага, ще нарастне. Доброволците ще повишат капацитета на техните изпращащи организация, като трансферират придобитите знания и опит от доброволческите си дейности на целевите групи в регионите, в които живеят. „Наръчник на един доброволец” ( ще бъдат публикувани препоръки и съвети на доброволците за работата  с целевата група, ще бъдат подробно описани всички методи, които са използвани като ще се наблегне на тези, имащи най-голямо въздействи и дали най-добър резултат)  ще бъде разработен, публикуван и разпространен сред партньорските организации и сред бивши, настоящи и бъдещи доброволци като целта е да може да се ползва от други доброволци и организации  при работа със същата целева група.
РЕЗЮМЕ Настоящият проект цели 7 доброволци от програмни държави да изпълняват доброволческа дейност на територията на община Разлог, България в рамките на 5 месеца всеки. Доброволците ще пристигат на групи през три различни последователни времеви периода. За реализация на предвидените дейности се обединиха партньори от програмни държави, всяки партньорска организация ще трябва да изпрати доброволци за трите последователни времеви периода. Целта на проекта е доброволците да работят с деца, ученици и младежи, от селата към община Разлог, които са застрашени да отпаднат от образователната система и/или са представители на маргинализираните групи на обществото, но и с вички младежи на територията на община Разлог, имащи мотивация да развиват своите умения и да повишат своя потенциал като общуват с доброволците от различна културна, религиозна и социална реалност. Задачата на доброволците ще бъде да организират различни „креативни работилници” в седем тематични области (музика и танци, занаяти, спорт и дейности на открито, екология и околна среда, изкуства, творческо писане и предприемачество), във всяко населено място в община Разлог (7 села и 1 град)и чрез неформалните методи, които ще използват, да достигнат до маргинализирани млади хора, да засилят интереса им към образователния процес, да изтъкнат важността от образованието и да спомогнат за създаване на чувство за инициативност у участниците в работилниците. Смятаме, че самото общуване на целевата група с доброволците ще ги мотивира да променят мирогледа и мисленето си и ще им покаже предимствата на образоваността. А доброволците от своя страна ще бъдат удовлетворени, че ще повлияят за промяна в положителна посоката на живота на децата, учениците и младежите, с които ще работят.

This project is aiming at 7 volunteers from the program countries to do volunteering service on the territory of Razlog Municipality, Bulgaria in a period of 5 months each. For realisation of the provisional activities partners from the programme countries was united. The aim of the project is volunteers to work with kids, pupils and youngsters from the town of Razlog which are threaten to drop out from educational system and/or who are representatives of marginalized groups of the society as well as with all the youngsters in the territory of Razlog municipality who has motivation to develop their skills and to empower their potential as they communicate with the volunteers with different culture, religion and social reality. The task of the volunteers will be to organize different creative workshops in seven thematic fields (music and dances, handcrafts, sports and outdoor activities, ecology and environment, arts, creative writing and entrepreneurship). Using the non-formal methods of education they will reach to marginalized young people to enrich their interest to educational process, to see the importance of education and to help for developing of feeling for initiative of participants in the workshops. We think that the communication itself with the volunteers will motivate the youngsters and to change their worldview and thinking and will show them the benefits from education. The volunteers will be satisfied because of that they will help for changing in positive way the live of the kids, pupils and youngster with which they will work.

БЮДЖЕТ 23 605 EUR
ЛИНКОВЕ  http://iicvolunteerscya.wixsite.com/cyaproject

http://razlog.bg/news/item/4570-chuzhdentzi-s-parvi-stapki-v-prigotvyaneto-na-banitza-v-razlog

https://razloginfo.com/news.php?extend.7834

http://pirinnews.com/news.php?news_id=8260#.WBHBatR97Gi

http://www.blagoevgrad.utre.bg/gallery/2016/10/27/7007-nyama_po_vkusna_ot_razlozhkata_banitsa_galeria

 

About International Initiatives for Cooperation

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top