Home / Projects / Current / Media 4 You(th)
Media 4 You(th)

Media 4 You(th)

 

Име на проекта Media 4 You(th)
Програма Еразъм +
Период 03/08/2017 – 3/05/2018
Партньори
 1. Сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” (МИС), България – водещ партньор
 2. YouNet, Италия
 3. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, Испания
 4. Jugendwerk der AWO Württemberg, Германия
 5. Baltic Regional fund, Латвия
Цели
 • Да се подготвят доброволците за работа в динамични и конкурентни условия чрез поставянето и включването им в реална работна среда;
 • Да се засили интересът и мотивацията на младежите и учениците в България към образователния процес, професионалното ориентиране и доброволчеството чрез използването на неформални методи и подходи от страна на добровлоците;
 • Да се развие сътрудничеството в областта на младежките политики между европейски организации;
 • Да се популяризира „мисията” и същността на доброволчеството и на самата европейска доброволческа служба;
 • Да се промотират всички възможности, които програмата Еразъм+ предоставя за младите хора;
 • Да се обогати междукултурния диалог между млади хора от различни държави и да се промотират европейските ценности, което да доведе до по-ефективна социална и културна европейска интеграция;
 • Да се насърчи мирното и толерантно водене на междурелигиозен диалог между млади хора от различни религии, без да има страх от агресия.
Очаквани резултати
 • Промотиране на доброволческата служба и всички останали възможности, които програмата Еразъм+ предоставя на младите хора;
 • Привличане на вниманието на хората от местната общност чрез атрактивни онлайн промоционални продукти;
 • Обогатяване на  културата на региона и местната общност  с колорита на националната  и културна принадлежност на  доброволците;
 • Подобряване на уменията  за работа на доброволците с различни софтуерни продукти, програми, информационни източници и в сферата на промотиране и маркетинг;
 • Задълбочаване на междукултурното общуване;
Резюме Този проект има за цел да приеме 4 доброволци от 4 програмни държави (Австрия, Италия, Испания и Латвия), които да изпълняват доброволческа дейност на територията на община Разлог, България  в рамките на 9 месеца. За реализация на предвидените дейности  всяка партньорска организация ще трябва да изпрати по един доброволец. Тъй като доброволческата служба в България не е толкова позната и в частност европейската доброволческа служба, целта на проекта е доброволците да работят предимно в сферата на промотирането и разпространение на информация относно ЕДС и програмта Еразъм+ сред ученици, студенти и младежи. Разпространяването на информацията ще бъде както чрез онлайн методи така и чрез лични срещи с младежи и училища в региона на гр. Разлог, както и в 4 университета в България. Всеки един от доброволците ще има в опит в една от следните сфери (уеб дизайн, журналистика, видео обработка и блогинг (влогинг)). Задачата на доброволците ще бъде да достигнат до колкото се може повече младежи, използвайки модерните технологии, социалните медии и платформи за видео споделяне, които са популярни сред младежите. Всяка седмица всеки един от доброволците ще обучава останалите в сферата, в която той е компетентен. След проведено проучване сред младежите, както в региона на гр. Разлог, така и в България относно какви са техните интереси, доброволците ще създават кратки видеа, които да бъдат полезни на младежите и младежките организации, и ще бъдат качвани в платформи за видео споделяне (youtube, vimeo, facebook, LinkedIn и др.). Според нас самото общуване на целевата група с доброволците ще ги мотивира да променят мирогледа и мисленето си и ще им покаже предимствата на европейската доброволческа служба и програмата Еразъм+. А доброволците от своя страна ще бъдат удовлетворени, че ще повлияят за промяна в положителна посоката на живота на  учениците и младежите, с които ще работят пряко и косвено. След приключване на проекта екипът на сдружение МИС се надява той да донесе иновативни идеи за бъдещи проекти както за нас, така и за други организации, които също така ще създадат повече възможности за личностно и професионално развитие на младежите от региона, от цяла България и Европа.

The current project will host 4 volunteers from 4 Programme countries (Austria, Italy, Spain and Latvia) who will do their voluntary activities in Razlog, Bulgaria for period of 9 months. Partners have acknowledged the necessity of the planned activities as every partner will send one volunteer. As the voluntary service is not very common in Bulgaria and European Voluntary Service in particular the aim of the project is volunteers to work in the field of promoting and spreading information about EVS and Erasmus+ Programme among high school students, university students and youngsters. The promotion will be made by online methods and personal meetings in the high schools in the region and 4 universities in Bulgaria as well. Each volunteers will have more profound experience in some of the following fields (journalism, web design, video making, blogging (blogging)). The main task of the volunteers will be to reach as many youngsters as possible using modern technologies, social media and platforms for video sharing, which are popular among them. Every week one of the volunteer will train the other on his field of specialty. The volunteers will also conduct a research among the youngsters in the region of Razlog and Bulgaria regarding their spheres of interest and short videos on diverse topics will be produced for the youngsters and will be uploaded on platforms for video sharing (youtube, vimeo, Facebook, Twitter LinkedIn, etc.). We think that the communication between the volunteers and the target group itself will motivate the representatives of the target group to change their worldview and the way of thinking and will show them the advantages that EVS and Erasmus+ programme offer. On the other hand the volunteers will be satisfied because they will be able to impact the students and youngsters for a better change in their lives. IIC team expects that the project will bring innovative ideas for future cooperation with the partner organisations, which on the other hand will bring more opportunities for the youngsters from the region of Razlog and the whole Bulgaria and Europe.

 

Бюджет 23 865 Евро
Линкове

 

 

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top