Home / Projects / Current / Summer Youth Academy (SYA)
Summer Youth Academy (SYA)

Summer Youth Academy (SYA)

Име на проекта Summer Youth Academy (SYA)

Лятна младежка академия

Програма Еразъм +
Период 01/05/2017 – 31/10/2017
Партньори
 1.  Сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” (МИС), България – водещ партньор
 2. YouNet, Италия
 3. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, Испания
 4. ProAtlântico – Associação Juvenil, Португалия
Цели
 • Да се работи с деца, ученици и младежи, на територията на община Разлог, по време на тяхната лятна ваканция;
 • Да се насърчи активност, креативност и да се създадат предпоставки за повишаване на личностното развитие на представителите на целевата група чрез участие в „Лятната младежка академия”, организирана от доброволците;
 • Да се засили интересът и мотивацията на децата, учениците и младежите към извънкласните занимания, чрез използването на интерактивни неформални методи и подходи от страна на доброволците;
 • Да се популяризира „мисията” и същността на доброволчеството;
 • Да се даде възможност за опознаване на начина на живот и нуждите на хората в неравностойно положение;
 • Да се промотират теми като: междукултурен диалог, мирно съжителство между хора от различни държави, социалното включване, борба с радикализма и да се промотират европейските ценности, което да доведе до по-ефективна социална и културна европейска интеграция;
 • Да се насърчи мирното и толерантно водене на междурелигиозен  диалог между млади хора от различни религии, без да има страх от агресия.
Очаквани резултати  

 • Промотиране на междукултурния диалог;
 • Организиране на разнообразни младежки инициативи;
 • Привличане на максимално голям брой младежи чрез интерактивни и разнообразни извънкласни занимания в „Лятна младежка академия;
 • Обогатяване на културата на местната общност от страна на доброволците като внесат колорита на националната си и културна принадлежност.
Резюме Настоящето проектно предложение е продължаващ надграждащ проект на предходен проект на сдружение МИС „Creative Youth Academy” (CYA). Проектът ще приеме 6 доброволци от 3 програмни държави, които ще изпълнят доброволческа си дейност на територията на община Разлог, България  в рамките на 5 месеца. Доброволците ще пристигнат заедно в рамките на следния времеви период 01.05.2017г. – 31.10.2017г. За реализация на предвидените дейности партньорите от програмни държави ще  изпратят по двама доброволци. Целта на проекта е доброволците да  работят с деца, ученици и младежи, от град Разлог по време на тяхната лятна ваканция като ги привлекат да участват в организираните от тях заниманията на „Лятна младежка академия”. Задачата на доброволците ще бъде да организират привлекателни за целевата група „работилници” в различни тематични области (музика, песни и танци, занаяти, спорт и дейности на открито, екология и околна среда, изкуства, творческо писане, актьорско майсторство и предприемачество) в град Разлог чрез интерактивни неформалните методи. Заложените в проекта дейности имат за цел да спомогнат за създаване на чувство за инициативност и отговорност както у доброволците, така и у участниците в „работилниците”.Смятаме, че самото общуване на целевата група с доброволците ще ги мотивира да променят мирогледа и мисленето си, ще им покаже предимствата и ползите и от извънкласното образование и ще ги обогати по теми като: социално включване, междукултурен диалог, мирно съжителство, доброволчество, борба с радикализма и агресията и активно гражданско участие. А доброволците от своя страна ще бъдат удовлетворени, че ще повлияят за промяна в положителна посоката на живота не само на децата, учениците и младежите, с които ще работят, а и на представителите на местната общност, които ще имат възможност да се включат в проектните дейности.

This project proposal is a continuation of а previous project of Association IIC – Creative Youth Academy (CYA). The project aims at hosting 6 volunteers from 3 programme countries to do their voluntary activities on the territory of Razlog Municipality for a period of 5 months. The volunteers will come together from 1 May 2017 to 30 September 2017. Every partner will send two volunteers. The aim of the project is to provide the volunteers the opportunities to work with children, students and youngsters from the town of Razlog during their summer holiday as they will attract the youngsters to participate in organized workshop of the “Summer Youth Academy”. The task of the volunteers will be to organise attractive for the target group workshops in different fields (music, singing and dancing, crafts, sports and outdoor activities, ecology and environment, arts, creative writing, acting and entrepreneurship) in the town of Razlog through interactive non-formal methods. The project activities aim at helping developing sense of initiative and responsibility within the volunteers as well as within the participants in workshops. We think that the communication between the target group and the volunteers will motivate them to change their vision and thinking, will show them the benefits of extracurricular education and will give them information on the topics like: social inclusion, intercultural dialogue, peaceful coexistence, volunteerism, fighting against radicalism and aggression and active citizenship. The volunteers will be satisfied that they will have a positive impact not only on the life of the children, students and youngsters with which they will work but also on the representatives of the local community who will have opportunity to get involved.

Бюджет 20 560 Евро
Линкове  https://flic.kr/s/aHsmhYDkCJ

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top