Home / Projects / Младежки обмен “Street Art Festival”
Младежки обмен “Street Art Festival”

Младежки обмен “Street Art Festival”

ИМЕ Street Art Festival
ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА “Еразъм +”
ПЕРИОД От 01/08/2020 до 30/04/2022
ПАРТНЬОРИ
  1. ASSOCIATION INTERNATIONAL INITIATIVES FOR COOPERATION, RAZLOG, BULGARIA- lead partner
  2. INSTITUT ZA POTICANJE MLADIH, CROITIA
  3. SOCIAL YOUTH DEVELOPMENT CIVIL NONPROFIT SOCIETY, GREECE
  4. Associazione culturale “MediterrArt”, ITALY
  5. Mano Europa, LITHUANIA
  6. FUNDACJA DOBRA WOLA, POLAND
  7. Associação Cultural e de solidariedade Social Raquel Lombardi, PORTUGAL
ЦЕЛИ 1. Дa се повиши осъзнатостта на участниците по отношение на общите ценности и да се насърчи критичното
мислене и чувството за инициатива на младите хора;
2. Да се подобри способността на участниците за мирно общуване в междукултурна среда и приемане на
културните различия като елемент, който насърчава многообразието, прави света разнообразен и разчупва
мисленето ни извън рамките на установените културни норми;
3. Да се стимулират креативни и иновативни практики за водене на мирен междулултурен диалог и постигане на
културна осъзнатост, в която агресията и радикализмът не съществуват като начин на мислене и норма на
поведение, а темата за социалното включване е на дневен ред.
4. Да се промотират междукултурния и междурелигиозния диалог, идеята за общи ценности за свобода,
толерантност и зачитане правата на човека.
РЕЗУЛТАТИ Проектът ще предостави възможност на участниците да придобият опит и знания по отношение на други
култури, което ще повлияе позитивно върху техните представи и отношение към хора с различен социален и
културен произход. Чрез предвидените проектни дейности участниците ще придобият и възприемат нови и
креативни идеи и подходи към социалното включване, междукултурното общуване, приемане на ценности и
осъзнаване на културна принадлежност. Ще открият нови подходи, чрез които да използват и прилагат своите
умения в сферата на изкуството и ще преоткрият ползотворното въздействието, което има то върху хората в
борбата с агресията и радикализма. Участниците в проекта ще имат възможност да се превърнат в културни
агенти и посланици на различните култури, представени по време на младежкия обмен, в своята общност. След
приключване на международния обмен, участниците от всяка държава ще организират еднодневни срещи с
млади хора в собствените си градове, за да споделят придобития опит и преживяване. Предвидените дейности
ще насърчат креативността у участниците, като същевременно ще развият уменията им за работа в екип.
Работата в смесени международните екипи с местни хора на изкуството и с хора с ментални и физически умения,
подготовката и реализирането на арт работилници ще бъде безценен опит за участниците в проекта, който ще ги
мотивира да продължат да работят за постигане целите на проекта и в друг социален контекст и сред други
целеви групи.
РЕЗЮМЕ “Street Art Festival“ е многостранен междукулктурен младежки обмен, чиято основна тема е промотирането и
насърчаването на социалното включване, иницииране на междукултурен диалог, насърчаване на толерантност
и взаимно разбирателство и борба срещу агресията и радикализма, чрез използване благотворното
въздействие на приложното изкуство върху хората. В проекта ще участват 35 младежи и младежки лидери от
Гърция, Хърватска, Полша, Италия, Португалия, Литва, и България. Дейностите по проекта ще бъдат
проведени от 1 до 9 юли 2021 в град Разлог, България.
По време на проекта младежи от 7 държави с различен социален, икономически и културен произход ще
съжителстват и ще работят съвместно в рамките на девет дни. Работната програма на проекта включва сесии,
които ще допринесат за изграждането на солидарността и толерантността между младите хора, приемане на
различията и ценностите на другите култури, активно социално включване, участие на младите хора в
обществения живот и насърчаване на тяхната креативност. За изпълнението на проектните дейности ще се
заложи на интерактивни неформални и формални методи на обучение както и на силата на
изкуство. Участниците ще работят в тясно сътрудничество с представители на местната общност като така ще
имат възможност да надградят комуникативните си умения, уменията си за работа в екип и общуване в
междукултурна среда. Дейностите по проекта ще доведат до изрисуването на запустели и изоставени места,
което ще промени облика и екстериора на града. Градът ще се преобрази и ще се превърне в център на
изкуството по време на проекта. Продуктите от арт работилниците ще представляват една открита експозиция
за осъзнаване и приемане на различията, на свободно общуване и изразяване, носещи послания „не на
агресията” и не на радикализма”. Голяма част от дейностите ще бъдат проведени на открито, което ще бъде
предпоставка участниците в обмена да представят културата си, своите нагласи и мислене пред местната
общност и да промотират проектните дейности пред максимално голям брой хора. Проектът ще даде
възможност на представители на местната общност пряко да се включат в изпълнението на заложените
дейности.“Street Art Festival” is a multilateral multicultural youth exchange which main topic is to promote and encourage the social
inclusion, to initiate multicultural dialogue, to stimulate tolerance and mutual understanding and to propose methods to fight
aggression and radicalism. The project will involve 35 young people and youth leaders from Greece, Croatia, Poland, Italy,
Portugal, Lithuania, and Bulgaria. The project activities will be held from 1 to 9 July 2021 in Razlog, Bulgaria. During the
project young people from 7 countries from different social, economic and cultural background will live and create together
for 9 days.
The working programme includes sessions that will contribute to the development of solidarity and tolerance between young
people, the acceptance of differences and values of the other cultures, the active social inclusion and participation of young
people in the community life as well as the manifestation of their creativity. Non-formal, informal and formal methods of
education will be applied. Art as powerful form of expression will be also used as a method and means during the project
activities. The participants will cooperate closely with representatives of the local community and in this way they will be able
to improve their communication skills, skills to work in team and to communicate and work in multicultural environment.
Throughout the activities of the project deteriorated and desolate places will be repaired/ painted which will totally change
the appearance of the town. The town will transform entirely and will become a centre of art during the project. The products
of the art workshops will be an open exhibition of awareness and accepting differences, of free communication and
expression by bearing the messages “No to aggression” and “No to radicalism”. A big part of the activities will be organised
in open air which will allow the participants to share their culture, attitudes and opinions with members of the local
community and at the same time to promote the project activities among wide circle of people. The project will give the
opportunity to the local community to directly get involved in the project activities.
БЮДЖЕТ 21.845,00 EUR
ЛИНКОВЕ

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top