Home / Projects / Проект “Визуална комуникация и идентичност” (ВИК)
Проект “Визуална комуникация и идентичност” (ВИК)

Проект “Визуална комуникация и идентичност” (ВИК)

Име на проекта “Визуална комуникация и идентичност” (ВИК)
Програма  Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021
Период 01/07/2019 – 31/12/2020
Партньори Сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” (МИС), България – водещ партньор  и координатор на проекта
Цели Подобряване на информираността на гражданите за ролята на
неправителствените организации в обществото.
Повишаване на уменията и капацитета на гражданския сектор в България.
Предлагане на обучителни курсове за придобиване на специфични умения за визуална комуникация за НПО организациите.
Повишаване капацитет на НПО сектора в България.
Очаквани резултати Реализирането на проекта ще удовлетвори нуждите на целевите групи като повиши дигиталните умения на служителите на гражданските организации, което ще спомогне за популяризиране на тяхната работа сред широката общественост. Целевата група на проекта са граждански организации. Те ще вземат активно участие в преките дейности на проекта като ще изпратят свои служители на сериите от обучения, ще се включат в пътуващите семинари и форума. Целевите групи ще участват активно и в процеса по разпространяване на постигнатите на всеки един етап от проекта резултати.
Резюме Дигитализацията е едно от най-важните предизвикателства в
ерата на технологиите. Гражданските организации,работещи за
постигане на социална промяна, не могат да споделят
достатъчно ефективно своя опит, добрите практики и
постигнатите резултати от проекти през годините сред
общностите, поради липсата на умения за ефективна визуална
комуникация, отговарящи на търсенето на модерното
общество.Настоящият проект цели да промени това
обстоятелство и посредством обучения на човешкия ресурс на
НПО сектора, той да бъде конкурентноспособен в динамичната
дигитална ера,която формира нови предизвикателства и
правила на работа, не само в България, но и в целия свят.
Основната цел на проекта е да подпомогне представители на
НПО сектора да изградят своята визуална идентичност и да
внедрят и адаптират в ежедневната си работа методите на
визуалната комуникация. Проектът ще даде възможност да
бъдат повишени уменията и капацитета на най-значимия ресурс
на гражданския сектор в България, а именно човешкия
потенциал.Служители на активни НПО организации ще
преминат през обучителни курсове за придобиване на
специфични умения за визуална комуникация и тяхното
ефективно използване, с цел повишаване капацитет на НПО
сектора в България. Тези дейности отговарят напълно на
специфичната цел на избрания приоритет-подобряване на
капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число
на гражданските организации. В следствие на проекта ще има
създадена мрежа от дигитално ограмотени служители, способни
да създадат атрактивни продукти, популяризиращи и
промоциращи дейността на НПО сектора сред широката
общественост и действащи като своеобразни мутипликатори
сред своите колеги и партньори. Изпълнението на проекта ще
допринесе в голяма степен за мащабното популяризиране на
работата на НПО сектора в България. Ползватели на проекта
ще бъдат активните НПО организации в България и широката
общественост, получавайки атрактивна и съвременна
информация по проблеми на гражданското общество.

Всички публикации по проект „Визуална комуникация и идентичност“ (ВИК) на този сайт са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези публикации отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Бюджет  47 233 Евро
Линкове: www.activecitizensfund.bg

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top